Dyplomowanie


Ogólne wytyczne edytorskie do prac dyplomowych


Regulamin dyplomowania


Standardy przygotowania prac magisterskich dla kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka


Wytyczne dotyczące prac inżynierskich na kierunku Informatyka


Informacje dla studenta

Tydzień przed egzaminem dyplomowym w dziekanacie należy złożyć:

  • Indeks (ze wszystkimi wpisami) .
  • Dowód wpłaty za wydanie dyplomu (kwota 60 zł dokonana na indywidualne konto studenta) - dotyczy studentów, którzy zostali przyjęci na studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej (zgodnie z zawartą umową o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne).
  • Oświadczenie studenta w sprawie samodzielnego wykonania pracy (załącznik 3a).
  • Oświadczenie studenta ze zgodą na udostępnienie pracy dyplomowej do celów naukowych i badawczych (załącznik 3b).
  • Oświadczenie - zdalna obrona

Przed odebraniem dyplomu w dziekanacie należy złożyć:

  • Wypełnioną kartę obiegową, którą wcześniej należy pobrać w dziekanacie.
  • Studenci II roku studiów II stopnia muszą zwrócić legitymację studencką.