Kształcenie w trybie hybrydowym


Studia niestacjonarne - około 50% zajęć on-line

Proponujemy nowatorską i elastyczną formułę studiowania, która daje możliwość zdobycia wykształcenia wyższego z szansą zachowania równowagi w obszarze aktywności zawodowej i rodzinnej.

Atuty:

- w trakcie realizacji studiów niestacjonarnych około 50% zjazdów jest organizowana w formie on-line z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i technik kształcenia na odległość,

- zajęcia on-line są uzupełniane zajęciami na Uczelni, dzięki którym jest możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą oraz integracja w środowisku uniwersyteckim,

- wykłady realizowane są w formie streamingu na żywo w oparciu o platformę e-learningową Uczelni,

- oferowane studia rozwijają i doskonalą preferowane na rynku pracy cechy takie jak: samodyscyplina, systematyczność, zarządzanie umiejętnościami i czasem.


Komunikat Rektora w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń Covid-19

Komunikat Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń Covid-19 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Oto treść Komunikatu.


Komunikat JM Rektor w sprawie zmiany poziomu zabezpieczeń COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem nr R021.2.4.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia systemu zabezpieczeń Covid-19 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, wprowadzającym z dniem 24.02.2022 poziom 1 zabezpieczeń.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie wcześniejszym Zarządzeniem (http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/2398/zarzadzenie-nr-r-021-1-3-2022), wykłady w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 prowadzone będą w formie zdalnej.


W związku z Komunikatem nr R021.2.2.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń Covid-19 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie informujemy, że zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych od dnia 21.01.2022 do odwołania prowadzone będą w formie zdalnej z poniższymi wyjątkami:

- kierunek Biotechnologia studia I stopnia rok I: zajecie stacjonarne w okresie od 24.01.2022 do 28.01.2022;

- kierunek Chemia studia I stopnia rok II: stacjonarne zajęcia laboratoryjne z przedmiotu chemia nieorganiczna w dniu 21.01.2022;

- kierunek Chemia studia I stopnia rok III: stacjonarne zajęcia laboratoryjne z przedmiotu chemia fizyczna;

Komunikat


1. Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że podjęto decyzję o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej w dniach: 

- 17-19 grudnia 2021 dla studiów niestacjonarnych, 

- 20-22 grudnia 2021 dla studiów stacjonarnych. 

2. Prowadzenie zajęć odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych w Zarządzeniu wewnętrznym Nr R.021.1.134.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym lub zdalnym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. 

3. Zajęcia o charakterze praktycznym, których nie można zrealizować w formie zdalnej, powinny być przeprowadzone w późniejszym terminie, aby zapewnić uzyskanie efektów uczenia się określonych dla przedmiotu. Jeśli forma zdalna nie zapewnia realizacji efektów uczenia się oraz nie jest możliwe przeprowadzenie zajęć w późniejszym terminie, zajęcia o charakterze praktycznym powinny odbyć się w formie stacjonarnej w terminach określonych w pkt 1.

Komunikat Rektora


Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że podjęto decyzję o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej na studiach niestacjonarnych w dniach 10-12 grudnia 2021.

Komunikat Rektora


W semestrze zimowym 2021/2022 wykłady prowadzone będą w formie zdalnej

W związku z Zarządzeniem wewnętrznym Nr R021.1.85.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku 2021/2022 (Zarządzenie Rektora), wszystkie zajęcia wykładowe w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 realizowane będą w formie zdalnej. Pozostałe formy zajęć prowadzone będą co do zasady w formie stacjonarnej.


Komunikat Rektora UJD w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022

  1. Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że podjęto decyzję o przygotowaniu do prowadzenia kształcenia w formie stacjonarnej w budynkach Uczelni w roku akademickim 2021/2022.
  2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe na zasadach obowiązujących przed 12 marca 2020 roku.
  3. Decyzja może ulec zmianie w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej lub nowymi regulacjami prawnymi, szczególnie po wprowadzeniu określonych wytycznych dla jednostek szkolnictwa wyższego.

Rektor
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska


Powrót do zajęć w trybie hybrydowym od 4.05.2021 r.

Informujemy, że organizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych od dnia 4.05.2021 wraca do pierwotnie planowanego na początku bieżącego semestru trybu zajęć hybrydowych. Oznacza to, że na większości kierunków zajęcia od dnia 4.05.2021 w dużej części będą w dalszym ciągu realizowane w formie zdalnej, natomiast wybrane zajęcia o charakterze praktycznym, do których realizacji niezbędna jest infrastruktura dydaktyczna Uczelni będą prowadzone stacjonarnie w siedzibie Uczelni. Przypominamy, że w trakcie zajęć w siedzibie Uczelni bezwzględnie obowiązują wszystkie wymogi w zakresie zachowane reżimu sanitarnego. Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie harmonogramów zajęć.


Zajęcia online

W związku z przedłużeniem obostrzeń w województwie śląskim w kolejnym tygodniu, JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska podjęła decyzję o utrzymaniu trzeciego stopnia zabezpieczeń COVID-19. Dlatego też zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych do dnia 3 maja 2021 roku realizowane będą wyłącznie online. Proszę o bieżące śledzenie harmonogramów zajęć, gdyż możliwe są w nich niewielkie zmiany.


Zajęcia online

W związku z przedłużeniem obostrzeń związanych z pandemią, zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych do 25.04.2021 włącznie prowadzone będą w formie zdalnej. Prosimy o bieżące śledzenie harmonogramów zajęć, gdyż możliwe są w nich niewielki zmiany.

Kontynuowane będą natomiast w siedzibie Uczelni badania studentów przygotowujących prace dyplomowe oraz aktualnie realizowane praktyki i staże studenckie, na których realizację wyraziła wcześniej zgodę JM Rektor.


Zajęcia online

W związku z przedłużeniem obostrzeń związanych z pandemią, zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych do 18.04.2021 włącznie prowadzone będą wyłącznie w formie zdalnej. Prosimy o bieżące śledzenie harmonogramów zajęć, gdyż możliwe są w nich niewielki zmiany.


Zawieszenie zajęć w siedzibie Uczelni

W trosce o bezpieczeństwo studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników obsługi technicznej, od dnia 20 marca 2021 do dnia 9 kwietnia 2021 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych będą prowadzone wyłącznie online. Zajęcia wcześniej planowane do realizacji w siedzibie Uczelni będą przesunięte w planie zajęć na okres późniejszy lub zrealizowane w formie online. Bardzo proszę o śledzenia zmian w planach zajęć oraz informacji na stronie wydziałowej.


Informacja w sprawie organizacji zajęć WF w semestrze letnim 2021


Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.3.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym  


Informujemy o realizacji niżej wymienionych wybranych zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni od dnia 18.01.2021 r.: Kierunek Inżynieria multimediów:
- Studio nagrań II (laboratorium) w wymiarze 20 godzin;
Kierunek Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały :
- Metrologia i pomiary (laboratorium) w wymiarze 5 godzin;
- Technologie bioenergetyczne i odnawialne źródła energii (laboratorium) w wymiarze 3 godzin;
Kierunek Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa:
- Biochemia w badaniach kryminalistycznych (laboratorium) w wymiarze 4 godzin (tylko specjalność Chemia w kryminalistyce);
- Daktyloskopia i ekspertyza daktyloskopijna (laboratorium i warsztaty) w wymiarze 5 godzin laboratorium i 5 godzin warsztatów (tylko specjalność Biometria i informatyka śledcza) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Studenci przebywający na terenie Uczelni muszą przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny - zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, stosowanie rękawiczek, zachowanie bezpiecznej odległości.


Z uwagi na sytuację epidemiczną, zajęcia dla studentów wszystkich kierunków WNSPT, oprócz kierunku Chemia, będą odbywały się w trybie zdalnym do 17.01.2021 r. Studenci kierunku Chemia I i II stopnia od dnia 11.01.2021 r. będą realizować wybrane zajęcia w trybie hybrydowym.


Uwaga! Komunikat Nr R021.2.35.2020 Rektora

W związku z Komunikatem Nr R021.2.35.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń COVID-19 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, zajęcia dydaktyczne od dnia 16.10.2020 będą odbywały się wyłącznie zdalnie. Dotychczasowe zgody Rektora na realizację zajęć w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni przestają obowiązywać.

Jednocześnie proszę o śledzenie bieżących komunikatów na stronie Uczelni i stronie Wydziału.


Szanowni Studenci

Konsultacje Dziekana i Prodziekanów ds. studencko-dydaktycznych w najbliższym czasie będą realizowane wyłącznie w sposób zdalny za pośrednictwem platformy „enauka ujd” (https://enauka.ujd.edu.pl/ ). Każdy z Dziekanów utworzył na platformie „enauka ujd” kurs „e-konsultacje” lub „e-wizytówka”, do którego może się zapisać każdy użytkownik USOS. W godzinach konsultacji, zgodnie z harmonogramem, będzie tam możliwy kontakt synchroniczny z Dziekanem lub odpowiednim Prodziekanem za pośrednictwem „Czat-u” lub wideokonferencji „Big Blue Button” (BBB).


Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze Studiów Podyplomowych

Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych realizowane będą w hybrydowym trybie kształcenia. Większość zajęć będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość. W formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni będą odbywały się przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i warsztatowe, w przypadku których niezbędne jest korzystanie z aparatury Uczelni. W szczególności, dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych planuje się przeprowadzenie spotkań organizacyjnych oraz pierwszych lub kilku pierwszych zajęć z danego przedmiotu w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni. Szczegóły dotyczące poszczególnych kierunków znajdziecie Państwo w planach zajęć dostępnych na stronie http://www.ujd.edu.pl/articles/view/plany-zajec.

Ponadto planuje się przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia w formie stacjonarnej – o szczegółach zaliczeń prowadzący będą informować na pierwszych zajęciach. Zajęcia planowane w formie stacjonarnej będą w planie zajęć blokowane w celu zminimalizowania konieczności zakwaterowania studentów poza miejscem zamieszkania. Plany zajęć będą na bieżąco aktualizowane m.in. w zależności od sytuacji epidemicznej oraz komunikatów i zarządzeń JM Rektor UJD. Jednocześnie informujemy, że studenci Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych mają możliwość zakwaterowania w domu studenckim.


Wpisy oraz obrony prac dyplomowych

Szanowni Studenci,

W związku ze zbliżającym się końcem zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, który zgodnie z organizacją roku akademickiego nastąpi 19.06.2020 oraz w związku z rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej w dniu 22.06.2020, przekazujemy informacje organizacyjne związane z zaliczeniem ostatniego semestru studiów oraz przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Bieżący semestr różnił się od poprzednich z uwagi na zmianę formy zajęć dydaktycznych wymuszoną sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej decyzjami na szczeblu rządowym, ministerialnymi i uczelnianym. Szczegółowe uwarunkowania związane z działalnością Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 znajdują się w Zarządzeniu wewnętrznym Nr R.021.1.43.2020 ( http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1123/zarzadzenie-nr-r-021-1-43-2020) natomiast zasady weryfikacji uzyskania efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zdefiniowane zostały w Zarządzeniu wewnętrznym Nr R.021.1.41.2020 (http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1106/zarzadzenie-nr-r-021-1-41-2020). Bardzo prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentami.

W szczególności, wpisy potwierdzające uzyskanie zaliczeń dokonane zostaną przez prowadzących w systemie USOS. Wpisy w kartach osiągnięć studenta oraz indeksach dokonane zostaną w późniejszym terminie. Do przystąpienia do egzaminu dyplomowego wymagane są jedynie wpisy w systemie USOS. Terminy złożenia pracy dyplomowej i zasady ewentualnego przesunięcia terminu złożenia pracy określa Regulamin studiów. Pracę dyplomową w jednym egzemplarzu wydrukowaną dwustronnie z systemu Archiwum Prac Dyplomowych i w twardej oprawie należy dostarczyć do Dziekanatu wraz z indeksem przesyłką poleconą lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo (kontakt na stronie  http://www.wnspt.ujd.edu.pl/articles/view/dziekanat-2) najpóźniej 7 dni przed planowaną obroną.

Egzamin dyplomowy odbywać się będzie w formie online zgodnie z wytycznymi zdefiniowanymi w Załączniku 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr R.021.1.41.2020.

W szczególności, egzamin dyplomowy odbędzie się z wykorzystaniem narzędzia informatycznego (np. Skype, Google Meet, Zoom) umożliwiającego synchroniczny kontakt audio i wideo oraz rejestrację przebiegu obrony. Wybór narzędzia informatycznego oraz data i godzina obrony zostaną dokonane w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej, promotorem, recenzentem oraz dyplomantem. Dyplomant w celu przystąpienia do egzaminu musi dysponować urządzeniem obsługującym wybraną technologię informatyczną, wyposażonym w kamerę i mikrofon oraz posiadać dostęp do sieci Internet, zapewniający odpowiedną jakość przekazu audio i wideo. Kamery internetowe zarówno u członków komisji egzaminacyjnej, jak i dyplomanta muszą pozostać włączone przez cały czas trwania egzaminu.

W ustalonym dniu i godzinie rozpoczęcia obrony, dyplomant uruchomi połączenie poprzez kliknięcie linka przesłanego wcześniej przez przewodniczącego komisji na adres mailowy studenta zdefiniowany w systemie USOS. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrony student zostanie poproszony o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz skierowanie kamery na bezpośrednie otoczenie w celu weryfikacji warunków egzaminu. Ponadto dyplomant zostanie poinformowany o ochronie danych osobowych zgodnie z wzorem informacji stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr R.021.1.41.2020 lub będzie musiał potwierdzić samodzielne zapoznanie się z w/w informacjami. Następnie dyplomant udostępniając swój ekran przedstawi prezentację dotyczącą przygotowanej pracy dyplomowej oraz odpowie na pytania zadawane przez komisję. Każdorazowe przerwanie połączenia skutkować będzie wznowieniem spotkania i zmianą zadawanych pytań. Treść pytań zostanie zaprotokołowana przez przewodniczącego komisji. Po udzieleniu odpowiedzi student zawiesi spotkanie, komisja naradzi się, wystawi oceny a następnie poinformuje dyplomanta o wyniku końcowym egzaminu. Egzamin będzie rejestrowany a nagranie z przebiegu egzaminu będzie przechowywane.

Wszelkie pozostałe kwestie związane z przystąpieniem do egzaminu, jego przebiegiem, składem komisji itp. uregulowane są w Regulaminie dyplomowania oraz Regulaminie studiów.