O Wydziale


Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych jest jednym z sześciu wydziałów funkcjonujących w strukturze Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie od 1 października 2019. Wcześniej istniał pod nazwą Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i został utworzony wraz uruchomieniem Uczelni w 1971 roku.

Na wydziale funkcjonuje jeden Instytut, sześć Katedr i dwa Zakłady prowadzące badania naukowe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, rolniczych oraz inżynieryjno-technicznych. W skład Wydziału wchodzą ponadto Biblioteka Wydziałowa oraz Planetarium. Bazę lokalową Wydziału tworzy kompleks trzech budynków przy Alei Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie o łącznej powierzchni ok. 14 000 m2. Wydział dysponuje aulą na 250 osób, salami wykładowymi, ćwiczeniowymi, pracowniami informatycznymi oraz około sześćdziesięcioma specjalistycznymi laboratoriami i pracowniami o charakterze dydaktycznym jak również naukowym. Ponadto, proces dydaktyczny wspomagany jest narzędziami dedykowanymi do nauczania zdalnego, w tym uczelnianą platformą e-learningową.

Na Wydziale zatrudniona jest kadra akademicka reprezentująca szerokie spektrum dyscyplin, co w konsekwencji pozwala na prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych i sprzyja współpracy wewnatrzwydziałowej oraz ma swoje odzwierciedlenie w szerokiej, miedzyuczelnianej i międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej.

Wydział w 2002 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, a 2013 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Dotychczas nadano 22 stopnie, w tym 4 w systemie co-tutelle wspólnie z Uniwersytetami w Le Mans i Reims.

Wydział koordynuje kształcenie na jedenastu kierunkach studiów pierwszego stopnia, sześciu kierunkach studiów drugiego stopnia oraz na dwóch kierunkach studiów trzeciego stopnia. Są to kierunku o profilu kształcenia ogólnoakademickim oraz praktycznym. Wydział prowadzi również studia dualne jako innowacyjną formę kształcenia realizowaną w ścisłej współpracy z partnerami reprezentującymi otoczenie społeczno-gospodarcze. Istotną częścią procesu dydaktycznego jest udział studentów w stażach zawodowych i praktykach realizowanych u partnerów Wydziału reprezentujących rynek pracy. Wydział posiada również szeroką ofertę studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Wydział rozwija klasyczne kierunki studiów oraz dynamicznie wprowadza do oferty dydaktycznej nowe, interdyscyplinarne kierunki będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania młodych ludzi poszukujących kierunków studiów podążających za rozwojem współczesnej cywilizacji. Taka polityka corocznie zachęca kilkuset kandydatów zarówno z Polski jak i z zagranicy do rozpoczęcia studiów na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.

Studenci Wydziału są beneficjentami licznych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, dzięki czemu rozszerzają swoje kompetencje biorąc nieodpłatny udział w wielu certyfikowanych szkoleniach i kursach oraz odbywając praktyki i staże zawodowe, za co otrzymują wynagrodzenie w formie nieopodatkowanych stypendiów.

***

 Budynek Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych