Sylwetka absolwenta


Absolwent studiów doktoranckich posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia pracy badawczej i naukowej, a także pracy dydaktycznej ze studentami. Kwalifikacje absolwenta o charakterze ogólnym i szczegółowym dotyczyć będą trzech obszarów: wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji społecznych). Zakres zdobytej wiedzy absolwenta będzie obejmował znajomość nie tylko zagadnień teoretycznych z wybranej dyscypliny naukowej, jak również nowoczesną wiedzę na temat metod prowadzenia badań naukowych. W odniesieniu do umiejętności, absolwent będzie potrafił dokonać wyboru adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych z wybranej dyscypliny. Przy wykorzystaniu uzyskanej wiedzy, będzie dobrze radził sobie z rozwiązywaniem pojawiających się problemów praktycznych. Będzie swobodnie posługiwał się językiem angielskim. Ponadto, absolwent będzie potrafił samodzielnie uzupełniać zdobyte już wiadomości oraz będzie posiadał świadomość ciągłego i systematycznego samokształcenia, etycznego postępowania w życiu zawodowym oraz poczucie odpowiedzialności związanej z pracą naukowca i nauczyciela.