UJD zrealizuje kolejną edycję projektu Inkubator Innowacyjności


Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki UJD otrzymało środki finansowe na realizację projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Wniosek przygotowany w konsorcjum z Politechniką Łódzką został bardzo wysoko oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajmując drugą pozycję na liście rankingowej. Na realizację projektu w latach 2020 – 2022 Uniwersytet otrzyma ponad 700 000 zł.

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych pracowników Uniwersytetu, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocni współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym uczelni.

Więcej informacji o programie: https://www.gov.pl/web/nauka/znamy-wyniki-kolejnej-edycji-programu-inkubator-innowacyjnosci-40

opr. dr inż. Karolina Grabowska