Dodatkowa subwencja Rządu RP i Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 8 mln złotych


Dzięki decyzji Rządu RP oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki Uniwersytet otrzymał 8 mln zł. na utworzenie „ Laboratorium Badań Nowych Formulacji Lekowych” oraz na wsparcie budowy „Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”. W ramach dofinansowania Uczelnia doposaży także dwa laboratoria w specjalistyczną aparaturę do badań fizyko-chemicznych nowych materiałów. Otrzymane środki wzmocnią potencjał dydaktyczny oraz badawczy Uniwersytetu.