Na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych przebywali goście z Bałkanów


W dniach 6-26 lutego dr Marija Banožić z Bośni i Hercegowiny oraz doktorantka Ina Ćorković z Chorwacji, odwiedziły nasz Uniwersytet w ramach programu PROM. Podczas pobytu uczestniczyły w badaniach prowadzonych w Katedrze Dietetyki i Badań Żywności. Dodatkowo miały okazję zapoznać się z działalnością innych laboratoriów Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, m.in. Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów oraz Laboratorium Nowych Formulacji Lekowych. Ponadto Marija i Ina miały okazję zaprezentować wyniki swoich dotychczasowych badań, które prowadzą na Wydziale Rolnictwa i Technologii Żywności na Uniwersytecie w Mostarze oraz na Wydziale Technologii Żywności na Uniwersytecie w Osijeku. W swoich badaniach Marija wykorzystuje i rozwija nowe techniki ekstrakcji składników bioaktywnych, natomiast badania Iny obejmują wykorzystanie mikroenkapsulacji do immobilizacji składników bioaktywnych z żywności. Spotkanie było okazją do wymiany nowych pomysłów, zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji do pracy w badaniach naukowych. Przyjazd Mariji i Iny stworzył możliwość nawiązania nowych przyjaźni i zawiązania przyszłej współpracy.

On February 6-26, Dr. Marija Banožić from Bosnia and Herzegovina and Ina Ćorković, PhD student from Croatia, visited our University as part of the PROM program.During stay, they participated in research conducted at the Department of Dietetics and Food Studies.In addition, they had the opportunity to get acquainted with the activities of other laboratories of the Faculty of Science and Technology, e.g.Laboratory of Environmental Studies and New Materials and Laboratory of New Drug Formulations.In addition, Marija and Ina had the opportunity to present the results of their previous research, which they conduct at the Faculty of Agriculture and Food Technology at the University of Mostar and at the Faculty of Food Technology at the University of Osijek.In her research, Marija uses and develops new techniques for the extraction of bioactive compounds, while Ina's research involves the use of microencapsulation to immobilize bioactive substances from food.The meeting gave an opportunity to exchange new ideas, acquire knowledge, skills and competences to work in scientific research.The arrival of Marija and Ina created the opportunity to make new friendships and establish future cooperation.

opr: mgr Malwina Wójcik i dr Kamila Kapuśniak

Zdjęcia