Zaproszenie na szkolenia - pracownicy badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni


Zaproszenie do udziału w szkoleniu (dot. dostępności uczelni oraz edukacji włączającej).

Szkolenia mają za zadanie wprowadzić uczestników w tematykę niepełnosprawności, w szczególności w zagadnienie metod i środków wspierających osoby z różnymi dysfunkcjami w procesie kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego, efektywnego komunikowania się w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, praktycznych form wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w warunkach środowiska akademickiego.

Szkolenie adresowane jest do pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych uczelni.

Nabór odbywa się cyklicznie.

Terminy szkoleń:
11-13.01.2021, 13-15.01.2021, 18-20.01.2021, 20-22.01.2021, 25-27.01.2021

Szkolenie jest bezpłatne.

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne (3 dni x 8 godzin dydaktycznych)

Szkolenie zakończone będzie wydaniem stosownego certyfikatu.

Formularze zgłoszenia na szkolenie proszę wysyłać poprzez zadanie umieszczone na platformie enauka.ujd.edu.pl znajdujące się pod linkiem:
https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=11978

W razie pytań lub ewentualnych trudności technicznych zapraszamy do kontaktu: w.duda@ajd.czest.pl, m.czerw@ajd.czest.pl

Szkolenia realizowane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A037/19 "Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.