Ogłoszenia dla pracowników


Wzory wniosków do Egerii


Wyjazdy krajowe  

Zarządzenie w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników wraz z załącznikami

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej od dnia 01 lutego 2023 r. obowiązują następujące zmiany:
- wysokość diety za dobę podróży - 45 zł
- zwrot kosztów przejazdu- 0,85 zł za 1 km
- ryczałt za nocleg - 67,50 zł
- ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej - 9 zł.
Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio :
- śniadanie - 25% diety
- obiad - 50% diety
- kolacja -25% diety.
Za nocleg w hotelu pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości potwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety czyli 900 zł. Tylko w uzasadnionych przypadkach pracodawca może zwrócić kwotę przekraczającą limit, o którym mowa powyżej.


Wyjazdy zagraniczne


Sprawy dydaktyczne