Realizowane projekty


2023

PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

kierownik projektu: prof. dr hab. Mikhail Brik
tytuł projektu: Wieloparametryczna baza danych luminoforów zawierających jony Mn4+ dla rozwoju czasowo rozdzielczej termometrii luminescencyjnej: synergiczne połączenie eksperymentu i teorii opartej na uczeniu maszynowym
rodzaj projektu: OPUS 25 (w konsorcjum z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN)
kwota dotacji:1 828 780 ( w tym dla UJD – 1.113.860,00)
okres realizacji: 2024 - 2026

W ramach programu MINIATURA 7 w UJD realizowane są następujące projekty:

dr Anna Jezuita (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Zjawisk Fotoindukowanych)
Tytuł projektu: Wyjaśnienie mechanizmu transferu elektronów barwnik-ZnO w ogniwach fotowoltaicznych za pomocą efektu podstawnikowego opisanego przez modele chemii kwantowej. Kwota finansowania: 14 487zł


dr inż. Anna Kułakowska (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Zaawansowanych Metod Obliczeniowych)
Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania metodą SPS martenzytycznej stali odpornej na korozję do zastosowań medycznych.

Kwota finansowania: 38 500zł


dr Tamara Kyrylych (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Matematyki i Informatyki
Tytuł projektu: Rozwiązywanie równań różniczkowych z pochodnymi niecałkowitego rzędu Kwota finansowania: 15 433zł


dr Barbara Pawłowska (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii)
Tytuł projektu: Leki i ciecze jonowe - bezpieczne połączenie czy zagrożenie dla środowiska? Kwota finansowania: 45 274zł


dr inż. Anna Żyłka (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Zaawansowanych Metod Obliczeniowych)
Tytuł projektu: Badania procesu fluidyzacji w warunkach niskiego ciśnienia;

Kwota finansowania: 27 500zł

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało środki w ramach programu Doskonała Nauka/Wsparcie Konferencji Naukowych projektowi:

prof. dr hab. Józef Drabowicz - Polski wkład do badań nad chemią heteroatomów po roku 1970 - wysokość przyznanych środków - 34.830 zł

2022

PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

kierownik projektu: dr hab. Michał Piasecki, prof. UJD

tytuł projektu: Wpływ strukturalnych przejść fazowych indukowanych czynnikami fizycznymi i chemicznymi na właściwości optyczne nieorganicznych perowskitów: badania teoretyczne i eksperymentalne
rodzaj projektu: SHENG 2 (w konsorcjum z Politechniką Wrocławską)
kwota dotacji:1.729.300,00 ( w tym dla UJD – 360.500,00)
okres realizacji: 2022 - 2025

2021

PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt realizowany w ramach konsorcjum między Politechniką Wrocławską a Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Feder-Kubis

kierownik zespołu: dr hab.Robert Biczak, prof. UJD
tytuł projektu: Inteligentna platforma bioispirowanych materiałów o jonowej naturze mających korzystny wpływ na rośliny

rodzaj projektu: OPUS 19
kwota dotacji ogółem: 1 570 715,00

kwota dotacji dla UJD: 385 75,00
okres realizacji:2021 – 2024

kierownik projektu: dr Agnieszka Dudkiewicz
tytuł projektu: Zmiany mikrobioty kałowej w odpowiedzi na doustną terapię probiotyczną w sztucznym przewodzie pokarmowym (SHIME®) oraz u zdrowego ochotnika – pilotażowe badania walidacyjne
rodzaj projektu: MINIATURA 5
kwota dotacji: 49.999,00
okres realizacji: 2021 – 2022

kierownik projektu: dr Renata Majgier
tytuł projektu: Identyfikacja wysokoczułych luminoforów o potencjale dozymetrycznym i ich charakterystyka metodami radiacyjnie indukowanej luminescencji – staż naukowy
rodzaj projektu: MINIATURA 5
kwota dotacji: 40.085,00
okres realizacji: 2021 - 2022

kierownik projektu: dr Tomasz Dembiczak
tytuł projektu: Optymalizacja parametrów procesu spiekania iskrowo-plazmowego (SPS) kompozytów ceramicznych z wykorzystaniem metody Taguchi
rodzaj projektu: MINIATURA 5
kwota dotacji: 16.500,00

okres realizacji: 2021 – 2022

PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Drabowicz
tytuł projektu: Klaster 3 międzynarodowych sympozjów
rodzaj projektu: Doskonała Nauka/Wsparcie Konferencji Naukowych
kwota dotacji: 26.730,00

okres realizacji: 2021-2022

2020 

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

kierownik projektu: dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD
tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przetworów warzywno-owocowych nowej generacji wzbogaconych błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycznych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży
rodzaj projektu: umowa nr POIR.04.01.02-00-0102/17-00 (projekt realizowany w ramach konsorcjum z Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp. K., Instytutem "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej i Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie – UJD Liderem)
kwota dotacji: całkowity budżet 7 470 801.02 zł
okres realizacji: 2020 – 2022

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: dr hab. Piotr Dobrzyński, prof. UJD
tytuł projektu: Bioresorbowalne polimery i mieszaniny polimerowe o własnościach bakteriobójczych do stosowania w kosmetyce i dermatologii
rodzaj projektu: OPUS 17 (projekt realizowany w ramach konsorcjum z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk – UJD Liderem)
kwota dotacji: 1.449.970 zł
okres realizacji: 2020 – 2023

kierownik projektu: mgr Marika Turek (doktorantka, kierunek Chemia, promotor: prof. dr hab. Piotr Bałczewski)
tytuł projektu: Ko-krystalizacja i ko-amorfizacja antagonistów receptora angiotensyny II prowadząca do lepiej rozpuszczalnych związków o dwufunkcyjnym działaniu
rodzaj projektu: Preludium 17
kwota dotacji: 210 000 zł
okres realizacji: 2020 - 2022


2019

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: dr Piotr Rychter (Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii)
tytuł projektu: Opracowanie i przygotowanie wielowarstwowej otoczki z przyjazdych środkowisku materiałow polimerowych, zapewniającej prawidłowy wzrost i rozwój nasion w glebach zdegradowanych i objętych suszą
rodzaj projektu: Miniatura 3
kwota dotacji: 10 230 zł
okres realizacji: 2019 - 2020

kierownik projektu: mgr Myron Rudysh (doktorant, kierunek Fizyka, promotor: prof. dr hab. Mikhail Brik)
tytuł projektu: Teoretyczne badania własności fizycznych półprzewodników chalkopirytu do zastosowań w ogniwach słonecznych
rodzaj projektu: Preludium 15
kwota dotacji: 136 500 zł
okres realizacji: 2019 - 2022

kierownik projektu: dr hab. Jarosław Krzywański (Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa)
tytuł projektu: Badania metod intensyfikacji procesów sorpcyjnych w modyfikowanych konstrukcjach złóż adsorpcyjnych
rodzaj projektu: Opus 15
kwota dotacji: 838 130zł
okres realizacji: 2019 - 2022

kierownik projektu: prof. dr hab. Mikhail Brik (Instytut Fizyki)
tytuł projektu: Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych
rodzaj projektu: Opus 16
kwota dotacji: 2 151 320 zł
okres realizacji: 2019 – 2022

kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Mandowski (Instytut Fizyki)
tytuł projektu: Weryfikacja fundamentalnych zasad datowania luminescencyjnego - efektmocy dawki i alternatywne modele ekscytacji radiacyjnej
rodzaj projektu: Opus 16
kwota dotacji: 777 000 zł
okres realizacji: 2019 - 2022


2018

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: mgr Sandra Żarska (doktorantka, kierunek Chemia, promotor: dr hab. Wojciech Ciesielski, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Funkcjonowane nanorurki węglowe solami selenofosforowymi jako komponenty ogniw litowo-jonowych
rodzaj projektu: Preludium 14
kwota dotacji: 158 160 zł
okres realizacji: 2018 - 2020

kierownik projektu: mgr Diana Rogacz (doktorantka, kierunek Chemia, promotor: dr hab. Jarosław Lewkowski, Uniwersytet Łódzki)
tytuł projektu: Synteza niektórych pochodnych N-fosfonometyloglicyny oraz badania ich ekotoksyczności
rodzaj projektu: Preludium 14
kwota dotacji: 139 035 zł
okres realizacji: 2018 - 2020

kierownik projektu: mgr Magdalena Roczkowska (Rudlicka) (doktorantka, kierunek Chemia, promotor: dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Projektowanie ekologicznych biodegradowalnych surfaktantów opartych na surowcach odnawialnych
rodzaj projektu: Preludium 14
kwota dotacji: 120 380 zł
okres realizacji: 2018 - 2020

kierownik projektu: mgr inż. Lucia Mydlova (doktorant, kierunek Fizyka, promotor: dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Multipolowy model dyskretnego pola lokalnego w modelowaniu własności NLO cienkich warstw kompozytowych
rodzaj projektu: Preludium 13
kwota dotacji: 97 200 zł
okres realizacji: 2018 - 2019

kierownik projektu: mgr Kordian Chamerski (doktorant, kierunek Fizyka, promotor: dr hab. Jacek Filipecki, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Badanie wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na kinetykę transportu na podstawie ewolucji swobodnych objętości w materiałach hydrożelowych
rodzaj projektu: Preludium 13
kwota dotacji:158 060 zł
okres realizacji: 2018 - 2020

kierownik projektu: mgr inż. Kamila Lewicka (doktorant, kierunek Chemia, promotor: dr hab. Piotr Dobrzyński, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Otrzymywanie biodegradowalnych polimerów i mieszanin polimerowych oraz ocena ich przydatności dla zastosowań w systemach kontrolowanego uwalniania w agrochemii
rodzaj projektu: Preludium 13
kwota dotacji:172 800 zł
okres realizacji: 2018 - 2020

kierownik projektu: mgr Kamila Kapuśniak (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Wpływ budowy molekularnej produktów depolimeryzacji skrobi, otrzymywanych w warunkach kontrolowanego ogrzewania mikrofalowego, na ich oporność na trawienie enzymatyczne
rodzaj projektu: Preludium 13
kwota dotacji:118 800 zł
okres realizacji: 2018 - 2019

kierownik projektu: dr Joanna Kończyk (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Ocena przydatności karbonizatów zbóż oraz modyfikowanych nanorurek węglowych do usuwania wybranych kationowych i anionowych zanieczyszczeń wód środowiskowych
rodzaj projektu: Miniatura 1
kwota dotacji:45 573 zł
okres realizacji: 2018 - 2019

kierownik i koordynator projektu: dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik (Instytut Fizyki)
konsorcjum w składzie: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)
Politechnika Gdańska (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Chemii)
tytuł projektu: Fotoaktywne struktury hybrydowe do zastosowań fotowoltaicznych
rodzaj projektu: Opus 13
kwota dotacji ogółem: 1 003 900 zł
okres realizacji: 2018 - 2020

kierownik projektu: prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)

tytuł projektu: Nowe materiały elektrodowe REM2 oraz RE5M3 (gdzie RE=pierwiastki ziem rzadkich, M=SN, Pb, Sb) o zwiększonej wydajności i stabilności cyklicznej ogniw litowo- oraz sodowo-jonowych
rodzaj projektu: Opus 13
kwota dotacji: 984 240 zł
okres realizacji: 2018 - 2020


2017

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: dr inż. Marcin Sosnowski (Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa)
tytuł projektu: Modelowanie cieplnego oporu kontaktowego w ośrodkach ziarnistych z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów
rodzaj projektu: Miniatura 1
kwota dotacji: 10 835 zł
okres realizacji: 2017 - 2018

kierownik projektu: mgr Arkadiusz Żarski (doktorant, kierunek Chemia, promotor: dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Projektowanie nowych materiałów polimerowych do produkcji opakowań biodegradowalnych na bazie hydrofobowych pochodnych skrobi
rodzaj projektu: Preludium 11
kwota dotacji: 97 320 zł
okres realizacji: 2017 - 2018

kierownik projektu: mgr Karolina Ordon (doktorantka, kierunek Fizyka, promotor: dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Własności fotokatalityczne mezoporowatych materiałów na bazie wanadanu bizmutu
rodzaj projektu: Preludium 11
kwota dotacji: 82 896 zł
okres realizacji: 2017 - 2018

kierownik projektu: mgr Tetiana Babuka (doktorantka, kierunek Fizyka, promotor: dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Modelowanie własności fizycznych układów silnie skorelowanych elektronów kryształów chelkogenidkowych typu Xn(PY3)m
rodzaj projektu: Preludium 11
kwota dotacji: 122 400 zł
okres realizacji: 2017 - 2019


2016

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: dr inż. Iwona Zawierucha (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Zastosowanie modyfikowanych materiałów polimerowych do usuwania toksycznych jonów metali z wód podziemnych w technologii przepuszczalnych barier sorpcyjnych
rodzaj projektu: Sonata 10
kwota dotacji: 300 360 zł
okres realizacji: 2016 - 2019

kierownik projektu: mgr Damian Kulawik (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Materiały hybrydowe służące do magazynowania wodoru na bazie nanorurek węglowych i nowych super lekkich stopów litu
rodzaj projektu: Preludium 10
kwota dotacji: 145 200 zł
okres realizacji: 2016 - 2019


2015

Nagrody

Prof. dr hab. Józef Drabowicz otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w kategorii za całokształ dorobku. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Kandydatów do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Szczegóły z uroczystości wręczenia nagród tutaj.

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: mgr Magdalena Biernacka (Instytut Fizyki)
tytuł projektu: Badanie długożyciowej luminescencji i model odpowiedzi dozymetrycznej kryształów halitu (soli kamiennej) ze złóż polskich kopalni
rodzaj projektu: Preludium 8
kwota dotacji: 138 000 zł
okres realizacji: 2015 - 2018

kierownik projektu: mgr Agnieszka Zbrzezny (Instytut Matematyki i Informatyki)
tytuł projektu: Wybrane metody weryfikacji modelowej wykorzystujące testery SMT
rodzaj projektu: Preludium 8
kwota dotacji: 99 560 zł
okres realizacji: 2015 - 2017

kierownik projektu: prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Zaawansowane materiały dla systemów magazynowania wodoru na bazie nowych super-lekkich stopów litu
rodzaj projektu: Opus 8
kwota dotacji: 812 600 zł
okres realizacji: 2015 - 2018


2013

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: dr Anna Nowik-Zając (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych immobilizowanych kalikspirolami do selektywnego wydzielania wybranych jonów metali
rodzaj projektu: Preludium 5
kwota dotacji: 90 110 zł
okres realizacji: 2014 - 2016

kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Bałczewski (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Projektowanie nowych chiralnych i achiralnych czwartorzędowych soli heteroniowych o założonych właściwościach herbicydowych oraz badanie ich eko(fito)toksyczności
rodzaj projektu: Opus 5
kwota dotacji: 588 000 zł
okres realizacji: 2014 - 2016

kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Mandowski (Instytut Fizyki)
tytuł projektu: Luminescencyjna charakteryzacja izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich i wysokich napięć
rodzaj projektu: Opus 4
kwota dotacji: 274 000 zł
okres realizacji: 2013 - 2016


2012

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: dr Renata Barczyńska-Felusiak (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Dekstryny ze skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej jako substancje aktywujące rozwój bakterii Bacteroides i ograniczające wzrost Firmicutes, odpowiedzialne za występowanie otyłości i zespołu metabolicznego (badania in vitro i in vivo na zwierzętach)
rodzaj projektu: Sonata 2
kwota dotacji: 291 875 zł
okres realizacji: 2012 - 2015

kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Drabowicz (Instytut Chemii, Ochrony Śro-dowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Optycznie czynne nanorurki węglowe: syntezy i badania strukturalne kowalencyjnych i supramolekularnych pochodnych zawierających stereogeniczny heteroatom oraz ich wykorzystanie w chemii "nowych materiałów" i w syntezie asymetrycznej
rodzaj projektu: Opus 2
kwota dotacji: 368 000 zł
okres realizacji: 2012 - 2015

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

lider projektu: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
koordynator AJD: dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. AJD (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
partnerzy projektu: Lubella Sp. z o. o., Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie
tytuł projektu: Modyfikacja i funkcjonalizacja surowców biopolimerowych pochodzących z przetwórstwa zbożowo-młynarskiego do opracowania biomateriałów nowej generacji
rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych
kwota dotacji ogółem: 4 849 216 zł
w tym dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: 788 828 zł
okres realizacji: 2012 - 2015

lider projektu: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. AJD (Instytut Fizyki)
partnerzy projektu: Politechnika Śląska w Gliwicach - Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie - Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
tytuł projektu: Modułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych
kwota dotacji ogółem: 3 417 114 zł
w tym dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: 792 000 zł
okres realizacji: 2012 - 2015

Inne

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przedłużyła finansowanie projektu dr Katarzyny Bandurskiej (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii) pod tytułem: Production of HIV-1 Inhibitor Griffithsin Rusing Medicinal Plants realizowanego w ramach programu HOMING PLUS w okresie 1 października 2010 r. - 31 grudnia 2012 r.


2011

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: dr hab. Piotr Dobrzyński, prof. AJD (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Bioresorbowalne polimerowe porowate nośniki żywych komórek wykazujące zjawisko zapamiętywania kształtu
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tego projektu
kwota dotacji: 377 500zł
okres realizacji: 2011 - 2014

kierownik projektu: dr Bożena Woźna-Szcześniak (Instytut Matematyki i Informatyki)
tytuł projektu: Opracowanie oraz implementacja metod weryfikacji modelowej dla systemów czasu rzeczywistego i wieloagentowych
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tego projektu
kwota dotacji: 272 500 zł
okres realizacji: 2011 - 2014

kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Drabowicz (Instytut Chemii, Ochrony Środowi-ska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Nowe optycznie czynne ciecze jonowe ze stereogenicznym heteroatomem lub atropoizometrycznymi elementami chiralności zawierającymi hyperwalentny heteroatom
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tego projektu
kwota dotacji: 275 000 zł
okres realizacji: 2011 - 2014

kierownik projektu: dr Jolanta Kozłowska (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Zastosowanie jonizowalnych eterów koronowych do separacji toksycznych jonów metali za pomocą immobilizowanych membran
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora mającego na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego
kwota dotacji: 212 500 zł
okres realizacji: 2011 - 2014

kierownik projektu: mgr Dominik Szczęśniak (Instytut Fizyki)
tytuł projektu: Opis własności elektronowych oraz modelowanie zjawiska transportu elektronowego w nano-układach
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora
kwota dotacji: 32 750 zł
okres realizacji: 2011 - 2013


2010

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kierownik projektu: dr hab. Cezary Kozłowski, prof. AJD (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska
i Biotechnologii)
tytuł projektu: Zastosowanie immobilizowanych membran zawierających jonizowalne rezorcynareny do selektywnego wydzielania toksycznych jonów metali
rodzaj projektu: własny
kwota dotacji: 162 500 zł
okres realizacji: 2010 - 2013

kierownik projektu: dr hab. Witold Kowalski, prof. AJD (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Optymalizacja nowych formulacji herbicydów o kontrolowanym uwalnianiu zawierających koniugaty biologiczne aktywnych kwasów karboksylowych z bodegradowalnymi olgoestrami i oznaczenie ich skuteczności
rodzaj projektu: własny
kwota dotacji: 360 000 zł
okres realizacji: 2010 - 2014

kierownik projektu: dr Iwona Zawierucha (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Wykorzystanie procesów sorpcji i transportu przez immobilizowane membrany do usuwania metali ciężkich z zanieczyszczonych wód podziemnych i odcieków składowiskowych
rodzaj projektu: własny
kwota dotacji: 113 750 zł
okres realizacji: 2010 - 2012

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Władysław Walkowiak (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Zastosowanie modyfikowanych rezocynarenów jako selektywnych eks-trahentów/przenośników jonów Pb(II), Zn(II), Cd(II) i Cr(II)
kwota dotacji: promotorski (realizacja: mgr Joanna Kończyk - Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
kwota dotacji: 48 250 zł
okres realizacji: 2011 - 2013

kierownik projektu: dr Wojciech Wojciech Ciesielski (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Nowe sposoby wykorzystania skrobi i zbóż w produkcji biopaliw, sorbentów i stabilizatorów gleb
rodzaj projektu: habilitacyjny
kwota dotacji: 62 500 zł
okres realizacji: 2011 - 2012

kierownik projektu: dr Ewa Mandowska (Instytut Fizyki)
tytuł projektu: Detektory hybrydowe do pomiarów dozymetrycznych metodą optycznie stymulowanej luminescencji
rodzaj projektu: własny
kwota dotacji: 193 000zł
okres realizacji: 2011 - 2014

Inne

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu HOMING PLUS przyznała środki w wysokości 298 713 zł na finansowanie projektu dr Katarzyny Bandurskiej (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii) pod tytułem: Production of HIV-1 Inhibitor Griffithsin Rusing Medicinal Plants, którego realizacja przewidziana jest w okresie październik 2010 r. - wrzesień 2012 r.

2009

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kierownik projektu: dr Stanisław Tkaczyk (Instytut Fizyki)
tytuł projektu: Dwufunkcyjne bioczujniki na bazie chitozanu
Rodzaj projektu: własny
kwota dotacji: 185 000 zł
okres realizacji: 2009 - 2011

kierownik projektu: dr Dorota Wawrzak (Instytut Chemii i Ochrony Środowiska)
tytuł projektu: Hydrobiologiczna efektowność BRS w procesie oczyszczania ścieków przemysłu spożywczego
rodzaj projektu: własny
kwota dotacji: 220 925 zł
okres realizacji: 2010 - 2013