"Panel Ekspertów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa oraz Inżynierii Bezpieczeństwa"


"W dniu 2 czerwca 2022 r. z udziałem Pana dr hab. inż. Marcina Sosnowskiego, prof. UJD, Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych oraz Pani dr inż. Urszuli Nowackiej, prof. UJD, Prodziekana ds. studencko-dydaktycznych, odbyło się pierwsze spotkanie "Panelu Ekspertów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa oraz Inżynierii Bezpieczeństwa", w którym udział wzięli przedstawiciele szerokiego spektrum otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym. m.in. Pan Generał Tadeusz Budzik - były Komendant Główny Policji, Pan insp. w st. spocz. dr Waldemar Krawczyk - były Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Pan insp. w st. spocz. Grzegorz Jach - były pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. edukacji na rzecz bezpieczeństwa, pedagog, wychowawca, reżyser, autor programu „Profilaktyka Ty”, Pan mł. insp. Radosław Wola - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Pan mł. insp. mgr Dariusz Kiedrzyn - Komendant Miejski Policji w Częstochowie, Pan Dariusz Drohomirecki - Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej KGHM Polska Miedź S. A., Pan podinsp. w st. spocz. dr Dariusz Woźnicki - Dyrektor Generalny Agencji Bezpieczeństwa Gospodarczego, Pan podinsp. Paweł Komenda - Zastępca Naczelnika Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Pan podinsp. w st. spocz. mgr Andrzej Machowski - Prezes Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Pani podinsp.Beata Wójcik - biegła sądowa z zakresu daktyloskopii, była Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Pan podinsp. w st. spocz. Zbigniew Bartosiak - ekspert z zakresu prewencji kryminalnej i profilaktyki, specjalista w zakresie funkcjonowania klas o profilu mundurowym, wykładowca Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie, Pani podkom dr Marta Kaczyńska - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, Pan mgr Artur Wojciechowski - Naczelnik Oddziału Ochrony Porządku Publicznego Straży Miejskiej w Częstochowie, Pani dr n. chem. Milena Majchrzak-Skalik, biegła sądowa z zakresu toksykologii, właścicielka Centralnego Laboratorium Sądowego w Częstochowie, Pan Bartłomiej Stelmaszczyk - Prezes Zarządu firmy "NIKODEMOS" Kancelaria Windykacyjna w Częstochowie, Pan Michał Bernaś - właściciel Biura Detektywistycznego "BERNN" w Częstochowie.

Celem powołania przedmiotowego Panelu Ekspertów jest wymiana informacji pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za jakość kształcenia, a przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie dostosowania programów nauczania, metod i form prowadzenia zajęć, odbywania praktyk zawodowych studentów, adekwatnie do oczekiwań tego otoczenia w odniesieniu do sylwetki absolwentów kierunku Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa oraz Inżynieria Bezpieczeństwa.
Cele operacyjne to:
1. Rozwój obecnie realizowanych kierunków studiów o charakterze praktycznym, inspiracja i ukierunkowanie w zakresie rozszerzenia oferty dydaktycznej w postaci tworzenia nowych kierunków studiów, specjalności, studiów podyplomowych, szkoleń i kursów,
2. Podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze naukowo-dydaktycznym, prewencyjnym i profilaktycznym, także na rzecz społeczności lokalnej i otoczenia społeczno-gospodarczego.
Nawiązana współpraca będzie kontynuowana w kolejnym roku akademickim, jako jeden z najważniejszych elementów mających pozytywny wpływ na podniesienie jakości procesu kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym. Organizatorzy spotkania składają serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które przyjęły zaproszenie i uczestniczyły w przedsięwzięciu wnosząc bardzo wartościowy wkład merytoryczny.
Specjalne podziękowania organizatorzy składają na ręce Pana nadinsp. Romana Rabsztyna Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Pana mł. insp. Dariusza Kiedrzyna - Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie i Pana mgr Artura Hołubiczko Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie, za życzliwość, wsparcie i wzorową współpracę przy organizacji przedmiotowego przedsięwzięcia".
Wyk/Opr. mgr A. Wasik