Ukończysz "Produkcję i marketing żywności" - uzyskasz kwalifikacje rolnicze


Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych zaprasza kandydatów do studiowania na kierunku produkcja i marketing żywności. Jest to jedyny kierunek w Częstochowie i regionie, którego ukończenie jest równoważne z uzyskaniem wykształcenia wyższego rolniczego i uzyskaniem kwalifikacji rolniczych.

Celem kształcenia na kierunku produkcja i marketing żywności, studia I stopnia o profilu praktycznym, jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji i przetwarzania żywności oraz marketingu produktów rolno-spożywczych, zarządzania rolnictwem w fazie przetwórstwa, przechowalnictwa oraz dystrybucji, specjalistów wyposażonych w kompetencje łączące specjalistę z technologii żywności ze specjalistą ds. marketingu.

Program kształcenia kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych, które przygotowują do pracy w różnych w sektorach gospodarki i instytucjach związanych z produkcją żywności i jej zbytem. Praktyczny charakter studiów pozwoli na zdobycie umiejętności, które przygotowują do podjęcia pracy w zakresie produkcji surowców spożywczych, przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności oraz jej dystrybucji, a także ułatwiających uruchomienie własnej działalności gospodarczej np. w zakresie przetwarzania i zbytu żywności.

Po ukończeniu studiów produkcja i marketing żywności, uzyskasz kwalifikacje rolnika.
Program studiów, opracowany we współpracy z przedstawicielami biznesu, zaprojektowany jest w sposób gwarantujący wykształcenie wszechstronnie przygotowanych specjalistów, którzy będą posiadali kompetencje umożliwiające im dynamiczne wejście na rynek pracy i objęcie funkcji liderów zespołów zadaniowych i kierowniczych w krajowych przedsiębiorstwach z branży szeroko pojętego sektora rolniczego.

Gwarantujemy:

- praktyczny charakter zajęć (zajęcia warsztatowe, laboratoryjne, terenowe, ćwiczeniowe),

- wysoką jakość kształcenia,

- kadrę o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych, praktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych,

- laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy najnowszej generacji,

- dostęp do dobrze wyposażonej Biblioteki Uniwersyteckiej, internetowych baz danych i wydziałowej pracowni komputerowej,

- wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus +,

- rozwój zainteresowań przez działalność w Kole Naukowym Studentów Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,

- stypendia, staże, praktyki w jednostkach i instytucjach państwowych związanych z branżą rolno-spożywczą,

- miłą i życzliwą atmosferę sprzyjającą studiowaniu opartą na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą,

- możliwości zatrudnienia,

Absolwenci kierunku produkcja i marketing żywności są przygotowani do pracy w:

- gospodarstwach rolnych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;

- zakładach i instytucjach związanych z produkcją, przetwarzaniem oraz obrotem surowców i produktów żywnościowych;

- zakładach żywienia zbiorowego;

- laboratoriach związanych z oceną jakości żywności,

- instytucjach otoczenia rolniczego, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracyjnych i gospodarczych związanych z branżą rolniczą i spożywczą.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji żywności, ponieważ uzyskuje kwalifikacje rolnicze. Absolwent studiów I stopnia kierunku produkcja i marketing żywności w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie jest także przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Ponadto absolwent może kontynuować kształcenie w ramach: studiów kształcenia podyplomowego oraz kursów specjalistycznych.

Rekrutacja trwa do 13 września 2021 pod adresem https://rekrutacja.ujd.edu.pl/