Zajęcia w formie stacjonarnej od 18.01.2021 r.


Informujemy o realizacji niżej wymienionych wybranych zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni od dnia 18.01.2021 r.:

Kierunek Inżynieria multimediów:

- Studio nagrań II (laboratorium) w wymiarze 20 godzin;

Kierunek Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały :

- Metrologia i pomiary (laboratorium) w wymiarze 5 godzin;

- Technologie bioenergetyczne i odnawialne źródła energii (laboratorium) w wymiarze 3 godzin;

Kierunek Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa:

- Biochemia w badaniach kryminalistycznych (laboratorium) w wymiarze 4 godzin (tylko specjalność Chemia w kryminalistyce);

- Daktyloskopia i ekspertyza daktyloskopijna (laboratorium i warsztaty) w wymiarze 5 godzin laboratorium i 5 godzin warsztatów (tylko specjalność Biometria i informatyka śledcza) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studenci przebywający na terenie Uczelni muszą przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny - zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, stosowanie rękawiczek, zachowanie bezpiecznej odległości.