UJD partnerem ‘Innovative European Regional Universities‘ wnioskującego w konkursie Erasmus+ „Uniwersytety Europejskie”


16-17 stycznia br. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD oraz Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+ – mgr Bartłomiej Kowalik wzięli udział w spotkaniu roboczym konsorcjum uczelni współtworzących wniosek konkursowy w ramach Akcji 2. Erasmus+: Projekty Międzynawowe pt. „Uniwersytety Europejskie”, które odbyło się w Casercie k. Neapolu (Włochy).

Czym są „Uniwersytety europejskie”?

Są to międzynarodowe partnerstwa uczelni, które w założeniach mają być europejskimi uniwersytetami przyszłości. Podstawowe założenia „Uniwersytetów europejskich”:

- Wspólna zintegrowana długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, związana w miarę możliwości z badaniami i innowacją oraz ogólnie społeczeństwem;

- Wspólny europejski „kampus” szkolnictwa wyższego;

- Europejskie zespoły tworzenia wiedzy („podejście zorientowane na wyzwanie”) składające się ze studentów i nauczycieli akademickich, z możliwym udziałem badaczy, przedsiębiorstw, podmiotów regionalnych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego; zespoły te, przyjmując podejście multidyscyplinarne, odpowiadają na wybrane przez siebie wyzwania społeczne i inne

(WIĘCEJ - https://erasmusplus.org.pl/podstrony-akcji/uniwersytety-europejskie/)

Oprócz UJD, w skład wspomnianego konsorcjum wchodzą uniwersytety z Francji (Le Mans Université), Hiszpanii (Universidad de Castilla-La Mancha – LIDER), Niemiec (Universität Paderborn), Szwecji (Mälardalens högskola), oraz Włoch (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli). Podczas spotkania w Casercie Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą podpisał oficjalne porozumienie o współpracy międzyuczelnianej i przystąpieniu naszej uczelni do zespołu projektowego. Na etapie składania wniosku UJD reprezentować będą: dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD - koordynator, dr Małgorzata Kurek (Instytut Językoznawstwa), dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. UJD (Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych), mgr Bartłomiej Kowalik (DNWZ) oraz mgr Anna Skowron (Instytut Językoznawstwa).

Spotkanie w Casercie było drugim spotkaniem projektowym, w którym udział wzięli przedstawiciele UJD. Poprzednio rozmowy miały miejsce 16 grudnia 2019 r. w Brukseli i naszą Uczelnię reprezentowali wówczas dr Małgorzata Kurek oraz mgr Bartłomiej Kowalik. Termin składania wniosków upływa pod koniec lutego. Przed konsorcjum jeszcze dużo pracy, ale wkład naszego Uniwersytetu został bardzo wysoko oceniony.

opr. Bartłomiej Kowalik, DNWZ